Prejsť na obsah

Podmienky používania a právne info

Portál Otvaracie-hodiny.sk zverejňuje otváracie, prevádzkové a úradné hodiny obchodov, inštitúcií, úradov, poskytovateľov služieb a iných prevádzok. Účelom portálu je sprístupniť aktuálne otváracie hodiny na jednom mieste.

Publikácia základných informácií

Zverejnenie základných informácií o prevádzkach je na Otvaracie-hodiny.sk ZADARMO.

Základné informácie sú:

 • kompletná informácia o otváracích hodinách počas celého roka
 • informácie o špecifickej forme prevádzky, napr. časový harmonogram vstupov v jaskyniach, múzeách alebo historických pamiatkach
 • upresňujúce údaje k otváracím hodinám, napr. obedné a iné prestávky, sezónne obmedzenie prevádzky, zmena otváracích hodín počas sviatkov, čas posledného vstupu a pod.
 • presný názov subjektu, ktorého sa otváracie hodiny týkajú
 • presná a kompletná poštová adresa subjektu
 • v nevyhnutných prípadoch aj telefónne číslo subjektu, pokiaľ je potrebné návštevu vopred telefonicky dohodnúť

Publikácia rozšírených informácií

Rozšírené informácie a prednostné pozície sú platené a podliehajú obchodným podmienkam ustanoveným zmluvou.

Rozšírené informácie sú:

 • logo firmy
 • všetky kontakty nad rámec základného záznamu t.j. telefónne čísla, fax, mobil, e-mail, web 
 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • bankové spojenie
 • mená zodpovedných osôb
 • ilustračné fotografie prevádzky alebo produktov v obmedzenom rozsahu
 • stručný alebo rozšírený popis prevádzky, firmy alebo služieb
 • všetky ďalšie poznámky a informácie

Predmetom platenej služby je aj zvýhodnená pozícia v zozname prevádzok v danej kategórii.
Cenník a podmienky platených služieb »

Právne podmienky používania web stránky

Správnosť a kompletnosť informácií

Dátum poslednej aktualizácie každej informácie je uvedený v časti "Informácie o aktuálnosti údajov" na každej podstránke.

Zverejnené informácie poskytujeme bez záruky správnosti. Návšetvníkom webu Otvaracie-hodiny.sk odporúčame, aby si otváracie hodiny danej prevádzky overili vopred telefonicky priamo u jej majiteľa/prevádzkovateľa.

Informácie o otváracích hodinách sú získané z voľne dostupných zdrojov, od tretích osôb a od zástupcov samotných subjektov, ktorí sa registrovali na webe Otvaracie-hodiny.sk. Prevádzkovateľ webu v dobrej vôli poskytnuje verejnosti využiteľné údaje. Informácie o otváracích dobách, či iné súvisiace údaje, sú priebežne dopĺňané a kompletizované. Správnosť a aktuálnosť informácií priebežne overujeme podľa možností. 

Prevádzkovateľom portálu Otvaracie-hodiny.sk je E-GO s.r.o., A. Kubinu 24, Trnava, IČO 36251526. Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, Odd. Sro, Vl. č. 13763/T.

Poskytovanie služby portálu Otvaracie-hodiny.sk nie je právne vynútiteľné. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo zmeniť, nezverejniť alebo odstrániť údaje, ktoré sú v rozpore so zákonmi SR alebo sú v rozpore s dobrými mravmi.

Poskytovanie služby môže prevádzkovateľ kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia (okrem prípadov platených služieb, na ktoré sa vzťahujú osobitné obchodné podmienky dohodnuté zmluvne).

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za žiadne náhodné, mimoriadne, nepriame alebo následné škody vyplývajúce z používania informácií dostupných na tejto webovej stránke alebo v súvislosti s nimi, a to i v prípade, kedy bol prevádzkovateľ vopred poučený o možnosti vzniku takejto škody.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania materiálov z tejto webovej stránky. Takisto nezodpovedá za škody, ktoré utrpíte v dôsledku nemožnosti používať túto webovú stránku.

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tomto postupe a o možnostiach, ktoré máte k dispozícii, aby príslušné spoločnosti nepoužili tieto informácie, kliknite sem.

Jediným Vaším opravným prostriedkom v prípade nesúhlasu s účelom alebo fungovaním služby portálu Otvaracie-hodiny.sk je prestať ho používať.

Používanie web stránky Otvaracie-hodiny.sk

Nachádzate sa na web stránke spoločnosti E-GO s.r.o. Vstupom na ňu, jej používaním a sťahovaním akýchkoľvek materiálov z webovej stránky súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a ste nimi viazaní. Spoločnosť E-GO s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia meniť tieto podmienky.

1. Vlastníctvo

Potvrdzujete, že všetky materiály, použité na tejto webovej stránke, najmä informácie, dokumenty, produkty, logá, grafiky, obrázky a služby poskytla spoločnosť E-GO s.r.o. alebo ňou poverení autori, vývojoví pracovníci a dodávatelia tretej strany, pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú spoločnosti E-GO s.r.o. a/alebo ňou uvedených subjektom. Jednotlivé prvky webovej stránky a uverejnené materiály sú chránené obchodnou úpravou a inými zákonmi, a nesmú sa kopírovať ani imitovať. Názov Otvaracie-hodiny.sk a logo Otvaracie-hodiny.sk sú obchodnými značkami spoločnosti E-GO s.r.o. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

2. Licencia

Spoločnosť E-GO s.r.o.  Vám týmto udeľuje povolenie zobrazovať, ukladať a sťahovať materiály na tejto webovej stránke za predpokladu:

 • že máte uzatvorenú platnú zmluvu o poskytovaní služieb medzi Vami a spoločnosťou E-GO s.r.o.

V prípade, že takúto zmluvu uzatvorenú nemáte, spoločnosť E-GO s.r.o. Vám udeľuje povolenie na používanie materiálov výlučne na Vaše osobné, nekomerčné použitie a materiály nesmiete používať za účelom obchodného zisku; taktiež nesmiete materiály kopírovať, zobrazovať, ukladať ani sťahovať pre účel zobrazenia na inej doméne (web stránke), ani za účelom žiadnej inej formy ich zverejnenia.

Platnosť tohto povolenia končí automaticky bez oznámenia v prípade, že porušíte akúkoľvek z týchto podmienok. S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto podmienkach, žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať, prenášať ani "odzrkadľovať" na inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti E-GO s.r.o.

Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých na tejto webovej stránke, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia a uverejňovaní, a predpisy a zákony o komunikácii.

3. Obmedzenie zodpovednosti

V PRÍPADE, ŽE NIE STE SPOKOJNÍ S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU, JEDINÝM VAŠIM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM JE MOŽNOSŤ PRERUŠIŤ JEJ POUŽÍVANIE. SPOLOČNOSŤ E-GO s.r.o. NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE ŠKODY, KTORÉ UTRPÍTE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA, ÚPRAVY, DOLOŽENIA, KOPÍROVANIA, DISTRIBUOVANIA ALEBO SŤAHOVANIA MATERIÁLOV ALEBO POUŽÍVANIA ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU. SPOLOČNOSŤ E-GO s.r.o.  V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, MIMORIADNE, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (NAJMÄ STRATU ZÁKAZKY, VÝNOSOV, ZISKU, POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO INÝCH EKONOMICKÝCH VÝHOD), VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO REALIZÁCIE INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI, A TO I V PRÍPADE, KEDY BOLA SPOLOČNOSŤ E-GO s.r.o.  VOPRED POUČENÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKEJTO ŠKODY.